KæmpeporesvampMeripilus giganteus

MastesvampPhysisporinus vitreus

TueporesvampGrifola frondosa