Lille vandsalamanderLissotriton vulgaris

Stor vandsalamanderTriturus cristatus

Butsnudet frøRana temporaria

Spidssnudet frøRana arvalis

SpringfrøRana dalmatina

Grøn frøPelophylax esculentus

SkrubtudseBufo bufo